• ອັກຕິໂຊ Pluss
  • ອັກຕິໂຊ Pluss
  • ອັກຕິໂຊ Pluss
  • ອັກຕິໂຊ Pluss

ອັກຕິໂຊ Pluss

(0)
ເມັດຢາແຊ່ຝົດ ບຳລຸງຕັບ
ACTISO PLUSS
190930
ດີທີ່ສຸດ
12 months ຈາກນີ້
nnc pharma co.,ltd, Vientiane, Laos

40,500đ

This product only shipping to Laos.

ຄຳອະທິບາຍ

ສ່ວນປະກອບ: actiso: 100mg, Vitamin C:60mg, Vitamin B1: 1.4mg, Vitamin B5: 4mg, Vitamin B6: 2mg, Vitamin PP: 4 mg. ສັບພະຄຸນ: ເມັດຢາແຊ່ຝົດ ບຳລຸງຕັບ ACTISO PLUSS ມີກາວຜັກເບືອກ ແລະ ບັນດາວິຕາມິນກຸ່ມ B ແລະ ວິຕາມມິນC
ໃຊ້ໃນບັນດາກໍລະນີ:
ຕ້ອງການຢາກຂັບສານພິດໃຫ້ຕັບອັນເນື່ອງຈາກດື່ມເຫຼົ້າເບຍ ຫຼື ໃຊ້ຢາຫຼວງຫຼາຍ
ໜ້າທີ່ການທຳງານຂອງຕັບຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ອິດເມື່ອຍ, ຜິວເຫຼືອງ, ຂາດສານອາຫານ
ຊ່ວຍປິ່ນປົວອັກເສບຕັບ B ແລະ ຕັບແຂງ
ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກມື້ເພື່ອປົກປ້ອງຕັບ.
ເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້:
ສາມາດໃຊ້ 2 – 3 ເມັດ\ມື້ເພື່ອປົກປ້ອງຕັບ, ຊ່ວຍຂັບສານພິດໃຫ້ຕັບ ແລະ ສະໜອງບັນດາວິຕາມິນໃຫ້ຮ່າງກາຍ.
ມື້ໃດດື່ມເຫຼົ້າເບຍຫຼາຍ, ກິນຢາຫຼວງ ຫຼື ຄົນທີ່ເປັນອັກເສບຕັບ, ຕັບແຂງແມ່ນໃຊ້ 4 – 5 ເມັດ\ມື້

details

ຂົນສົ່ງ:  ຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃນ 1 ວັນລັດຖະການ
ຄ່າຂົນສົ່ງ:  ລວມທັງການຂົນສົ່ງ

ການຕີລາຄາພຽງແຕ່ໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ສິນຄ້ານີ້!

ທ່ານໄດ້ຂຽນການຕີລາຄາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ!

ທ່ານບໍ່ສາມາດຕີລາຄາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ!

LAZAR Online shop

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ : 8 months ຈາກນີ້

ສະແດງ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂພສທ໌ໃໝ່