• ມີໂມຊ່າ
  • ມີໂມຊ່າ
  • ມີໂມຊ່າ
  • ມີໂມຊ່າ

ມີໂມຊ່າ

(0)
ສັບພະຄຸນ:
ໃຊ້ໃນກໍລະນີອຶດນອນ, ນອນບໍ່ຫລັບ ຫລື ນອນຫລັບຊ້າ, ປະສາດຊຸດໂຊມ, ໃຊ້ແທນ Diazepam ເມື່ອຄົນເຈັບດື້ຢາ
0007
ດີ
12 months ຈາກນີ້
Vientiane, Laos

121,500đ

This product only shipping to Laos.

ຄຳອະທິບາຍ

ສ່ວນປະກອບ: ມາຈາກສະໝູນໄພທຳມະຊາດ
ກາວຫົວຕ່ອມເງິນ (Tuber Stephaniaeglabrae)……….150mg
ກາວໃບບົວ (Folium Nelumbinis)..…………………180mg
ກາວຜັກບ້ວງ (HerbaPassiflorae)……………...…….600mg
ກາວໃບທອງ (Folium Erythrinae)…………...………600mg
ກາວຫຍ້າຍຸບ (HerbaMimosaepudicae)…………….638mg
ສັບພະຄຸນ:
ໃຊ້ໃນກໍລະນີອຶດນອນ, ນອນບໍ່ຫລັບ ຫລື ນອນຫລັບຊ້າ, ປະສາດຊຸດໂຊມ, ໃຊ້ແທນ Diazepam ເມື່ອຄົນເຈັບດື້ຢາ
ຂະໜາດ ແລະ ວິທີໃຊ້
ຜູ້ໃຫຍ່: ກິນ 1-2 ເມັດ/ເທື່ອ, ກ່ອນນອນ 30-60 ນາທີ.
ເດັກນ້ອຍ ແຕ່ອາຍຸ 5 -15 ປີ: ກີນຂະໜາດ ½ ຂອງຜູ້ໃຫຍ່
ຂໍ້ຫ້າມ: ຫ້າມໃຊ້ກັບຄົນຂັບລົດຫລືກຳລັງຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ

details

ຂົນສົ່ງ:  ຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃນ 1 ວັນລັດຖະການ
ຄ່າຂົນສົ່ງ:  ລວມທັງການຂົນສົ່ງ

ການຕີລາຄາພຽງແຕ່ໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຊື້ສິນຄ້ານີ້!

ທ່ານໄດ້ຂຽນການຕີລາຄາກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ!

ທ່ານບໍ່ສາມາດຕີລາຄາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ!

LAZAR Online shop

ຄັ້ງສຸດທ້າຍ : 8 months ຈາກນີ້

ສະແດງ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂພສທ໌ໃໝ່