sort_by:
0
ຖອນແຂ້ວ
243,000đ 270,000đ
0
ແຂ້ວທຽມຊະນິດຖອດໄດ້ໝົດປາກ
6,480,000đ 6,750,000đ
0
ທຽມຊະນິດຕິດເຊີໂຄເນຍ
6,750,000đ 6,885,000đ
0
ແຂ້ວທຽມຊະນິດຕິດເຊຣາມິກ
2,565,000đ 2,700,000đ
0
ປິ່ນປົວແຂ້ວທີ່ທີ່ມີຫີນປູນ ແລະ ພະຍາດເຟັນແຂ້ວ
189,000đ 216,000đ
0
ປິ່ນປົວແຂ້ວທີ່ມີອາການເຈັບແຮງ, ມີບັນຫາປາຍຮາກແຂ້ວ ແລະ ອື່ນໆ
648,000đ 675,000đ
0
ປິ່ນປົວແຂ້ວແມງທີ່ຍັງບໍ່ມີອາການເຈັບຮຸນແຮງ ດ້ວຍການອັດດ້ວຍວັດສະດຸອັດຖາວອນ ອັດຄັ້ງດຽວສໍາເລັດ.
256,500đ 270,000đ
0
ຫ້ອງກວດສຸຂະພາບແລະປີ່ນປົວພະຍາດທົ່ວັດ,ທ່ານຜູ້ທີ່ມານຳໃຊ້ບໍລີການກວດແລະປີ່ນປົວຈະໄດ້ຮັບເງີນຄຶນ 100% ທ່ານຜູ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍທືນສ້າງແລະພັດທະນາຫ້ອງກວດສຸຂະພາບທາງດ້ານເຕັກນິກ ຈະໄດ້ຮັບເງີນຄືນ5% ຕໍ່ເດືອນຂອງທືນຕົນ້ອງ.ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອການພັດທະນາຊ່ວຍສຸຂະພາບຂອງທຸກຄົນ
540,000đ